منو

جمعه, 01 تیر 1403 - Fri 06 21 2024

A+ A A-

"دستور خواندن عقد دائم"

 

 

 

"دستور خواندن عقد دائم"

اگر بخواهند صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، پس از تعيين مقدار مهر. اول زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى خود را همسر تو نمودم به مهرى كه معيّن شده، پس از آن بدون فاصله قابل توجّهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ » يعنى قبول كردم ازدواج را با مهر معلوم، عقد صحيح است ؛ و همچنين اگر «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» يا فقط «قبلتُ» بگويد و مقصود او قبول تزويج با مهر معيّن باشد، عقد صحيح است.


 

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد دائم در وقتى كه خود زن و مرد بخوانند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است:

الف. زن مى گويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. زن مى گويد: زَوَّجْتُ نَفْسِى مِنْكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج.  زن مى گويد: زَوَّجْتُ نَفْسِى بِكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د.  زن مى گويد: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. زن مى گويد: أَنْكَحْتُ نَفْسِى مِنْكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. زن مى گويد: أَنْكَحْتُ نَفْسِى لَكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مسأله:

اگر دو نفر را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ، مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ» سپس بدون فاصله قابل توجّهى وكيل مرد، بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ» صحيح مى‏باشد. و احتياط مستحب آن است لفظى كه مرد مى‏گويد، با لفظى كه زن مى‏گويد مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» مى‏گويد، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» بگويد نه «قَبِلْتُ النِّكاحَ».

 

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد دائم در وقتى كه هر يك از زن و مرد وكيل جداگانه اى براى خواندن صيغه عقد انتخاب نموده اند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است، به طور مثال اگر اسم زن فاطمه و اسم مرد محمد باشد:

الف. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ بِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ز. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و در صورتى كه وكيل مرد و زن يك نفر است  به جاى ضمير مخاطب (كَ) از ضمير متكلم (ي) استفاده مى كنيم بنابراين واژه مُوَكِّلَكَ يا مُوَكِّلِكَ تبديل به مُوَكِّلِى مى شود.

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید