منو

دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

A+ A A-

"دستور خواندن عقد دائم"

 

 

 

"دستور خواندن عقد دائم"

اگر بخواهند صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند، پس از تعيين مقدار مهر. اول زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ» يعنى خود را همسر تو نمودم به مهرى كه معيّن شده، پس از آن بدون فاصله قابل توجّهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ » يعنى قبول كردم ازدواج را با مهر معلوم، عقد صحيح است ؛ و همچنين اگر «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» يا فقط «قبلتُ» بگويد و مقصود او قبول تزويج با مهر معيّن باشد، عقد صحيح است.


 

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد دائم در وقتى كه خود زن و مرد بخوانند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است:

الف. زن مى گويد: زَوَّجْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. زن مى گويد: زَوَّجْتُ نَفْسِى مِنْكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج.  زن مى گويد: زَوَّجْتُ نَفْسِى بِكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د.  زن مى گويد: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِى عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. زن مى گويد: أَنْكَحْتُ نَفْسِى مِنْكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. زن مى گويد: أَنْكَحْتُ نَفْسِى لَكَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد مى گويد: قَبِلْتُ النِّكاحَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مسأله:

اگر دو نفر را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقد را بخواند، چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» باشد و وكيل زن بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ، مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ» سپس بدون فاصله قابل توجّهى وكيل مرد، بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى اَحْمَدَ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ» صحيح مى‏باشد. و احتياط مستحب آن است لفظى كه مرد مى‏گويد، با لفظى كه زن مى‏گويد مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» مى‏گويد، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ» بگويد نه «قَبِلْتُ النِّكاحَ».

 

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد دائم در وقتى كه هر يك از زن و مرد وكيل جداگانه اى براى خواندن صيغه عقد انتخاب نموده اند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است، به طور مثال اگر اسم زن فاطمه و اسم مرد محمد باشد:

الف. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ بِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ز. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و در صورتى كه وكيل مرد و زن يك نفر است  به جاى ضمير مخاطب (كَ) از ضمير متكلم (ي) استفاده مى كنيم بنابراين واژه مُوَكِّلَكَ يا مُوَكِّلِكَ تبديل به مُوَكِّلِى مى شود.