منو

دوشنبه, 27 خرداد 1398 - Mon 06 17 2019

A+ A A-

"دستور خواندن عقد موقّت"

 

"دستور خواندن عقد موقّت"

مسأله:

اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فِى المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل توجّهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ»، صحيح است. واگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكِّلَكَ فِى المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل توجّهى وكيل مرد، بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلِى هكَذا»، صحيح مى‏باشد.

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد موقّت در وقتى كه خود زن و مرد بخوانند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است:

الف. زن: زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. زن: زَوَّجْتُ نَفْسِى مِنْكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج.  زن: زَوَّجْتُ نَفْسِى بِكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. زن: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِى فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. زن: أَنْكَحْتُ نَفْسِى مِنْكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. زن: أَنْكَحْتُ نَفْسِى لَكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ َ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. زن: مَتَّعْتُكَ نَفْسِى إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مرد: قَبِلْتُ الْمُتْعَةَ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد موقّت در وقتى كه هر يك از زن و مرد وكيل جداگانه اى براى خواندن صيغه عقد انتخاب نموده اند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است، به طور مثال اگر اسم زن فاطمه و اسم مرد محمد باشد:

الف. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ بِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ز. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ط. وكيل زن: مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

وكيل مرد: قَبِلْتُ الْمُتْعَةَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و در صورتى كه وكيل مرد و زن يك نفر است  به جاى ضمير مخاطب (كَ) از ضمير متكلّم (ي) استفاده مى كنيم بنابراين واژه مُوَكِّلَكَ يا مُوَكِّلِكَ تبديل به مُوَكِّلِى مى شود.