منو

یکشنبه, 19 آذر 1402 - Sun 12 10 2023

A+ A A-

"دستور خواندن عقد موقّت"

 

"دستور خواندن عقد موقّت"

مسأله:

اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند، بعد از آنكه مدّت و مهر را معيّن كردند، چنانچه زن بگويد: «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فِى المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ»، بعد بدون فاصله قابل توجّهى مرد بگويد: «قَبِلْتُ»، صحيح است. واگر ديگرى را وكيل كنند و اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى مُوَكِّلَكَ فِى المُدَّةِ المَعْلُومَةِ عَلَى المَهْرِ المَعْلُومِ» پس بدون فاصله قابل توجّهى وكيل مرد، بگويد: «قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلِى هكَذا»، صحيح مى‏باشد.

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد موقّت در وقتى كه خود زن و مرد بخوانند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است:

الف. زن: زَوَّجْتُكَ نَفْسِى فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. زن: زَوَّجْتُ نَفْسِى مِنْكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج.  زن: زَوَّجْتُ نَفْسِى بِكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. زن: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِى فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. زن: أَنْكَحْتُ نَفْسِى مِنْكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. زن: أَنْكَحْتُ نَفْسِى لَكَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ َ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ 

مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. زن: مَتَّعْتُكَ نَفْسِى إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مرد: قَبِلْتُ الْمُتْعَةَ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

مسأله:

صور مختلف صيغه عقد موقّت در وقتى كه هر يك از زن و مرد وكيل جداگانه اى براى خواندن صيغه عقد انتخاب نموده اند از قرار ذيل است و خواندن هر كدام از اين صيغه ها در صورتى كه به عربى صحيح و به قصد انشاء باشد و ساير شرايط صحّت عقد ازدواج رعايت گردد كافى است، به طور مثال اگر اسم زن فاطمه و اسم مرد محمد باشد:

الف. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ب. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ج. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

د. وكيل زن: زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ بِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ التَّزْوِيجَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ه. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُوم

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ز. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ مِنْ مُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ح. وكيل زن: أَنْكَحْتُ مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّـداقِ المَعْلُومِ

 وكيل مرد: قَبِلْتُ النِّكاحَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ فى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الصِّداقِ الْمَعْلُومِ

ط. وكيل زن: مَتَّعْتُ مُوَكِّلَكَ مُحَمَّداً  مُوَكِّلَتِى فاطِمَةَ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

وكيل مرد: قَبِلْتُ الْمُتْعَةَ لِمُوَكِّلى مُحَمَّدٍ إِلَى الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ بِالصِّداقِ الْمَعْلُومِ

و در صورتى كه وكيل مرد و زن يك نفر است  به جاى ضمير مخاطب (كَ) از ضمير متكلّم (ي) استفاده مى كنيم بنابراين واژه مُوَكِّلَكَ يا مُوَكِّلِكَ تبديل به مُوَكِّلِى مى شود.

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید