منو

دوشنبه, 27 دی 1400 - Mon 01 17 2022

A+ A A-

قرار داد شرعی "اجاره نامه" (اجاره به شرط قرض)

 اجاره نامه

به شرط قرض

ماده اول : طرفين قرارداد :

موجر: .................................................. فرزند .................................. به شماره شناسنامه ......................................

صادره از ....................... كد ملّي ...................................................... متولّد .........................شغل .........................

ساكن ................................................................................................ تلفن ..................... ...همراه ........................

مستأجر: ............................................... فرزند .................................. به شماره شناسنامه .....................................

صادره از ....................... كد ملّي ....................................................... متولّد ....................... شغل .........................

ساكن ................................................................................................. تلفن ........................ همراه .......................

ماده دوم : مشخّصات مورد اجاره :

عبارت است از ........................................................................................................................................................

واقع در ..................................................................................................پلاك ......................................................

مشتمل بر ...................................... اتاق با حق استفاده برق و آب و گاز و تلفن  به صورت اختصاصي/ مشترك

......................................................................................................................................... و ساير لوازم و منصوبات ................................................................................................................. جهت استفاده به رؤيت مستأجر رسيده و مورد قبول قرار‌گرفته است و در تاريخ .................................................. تحويل مستأجر مي‌گردد.

ماده سوم : مدت اجاره :

مدت اجاره ............... ماه/ سال شمسي از تاريخ ...../ ...../    13 كه پايان آن تاريخ ...../ ...../    13 مي‌باشد.

ماده چهارم : اجاره بهاء :

ميزان اجاره بهاء در تمام مدت جمعاً مبلغ ...................................................................................................... ريال كه هر ماه مبلغ .................................................................. ريال در اول/ آخر/ .......... ماه به موجر پرداخت شود.

ماده پنجم : قرض الحسنه :

مبلغ ................................................................................................................................................................ ريال از طرف مستأجر به عنوان قرض الحسنه‌اي‌كه ضمن عقد اجاره شرط شده پرداخت مي‌گردد.

مبلغ مذكور طيّ چك به شماره ..................................... بانك/ مؤسسه مالي اعتباري ......................................... شعبه ............................................................................... به تاريخ ...../ ...../    13 به موجر تحويل داده مي‌شود.

ماده ششم : شرايط قرارداد اجاره :

1. مستأجر مورد اجاره را براي خود و خانواده اش به تعداد ..................... نفر اجاره نمود و حق انتقال و واگذاري مورد اجاره به غير را به طور كلّي يا جزئي يا مشاع ندارد.

2. پرداخت هزينه هاي مصرفي آب/ برق/ گاز/ تلفن/ شارژ/ فاضلاب شهري و غيره بر عهده مستأجر است و پرداخت هزينه تعميرات اساسي و هزينه هاي كلّي از قبيل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهويه ، شوفاژ ، كولر ، آسانسور و شبكه آب و برق و گاز و فاضلاب با مالك است و هزينه هاي جزئي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي‌كند.

3. مستأجر مكلّف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي كه تحويل گرفته به موجر تحويل دهد و در صورت حدوث خسارت نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهّد به جبران خسارت وارده از مال خويش خواهد بود.

4. موجر متعهّد مي‌گردد مبلغ قرض الحسنه دريافتي را با انقضاء مدّت اجاره يا فسخ يا اقاله آن همزمان با تخليه نهايي عين مستأجره و با تصفيه حساب بدهي هاي زمان اجاره به مستأجر پس داده و اداء دين نمايد.

5. مستأجر مكلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچ گونه عذر و بهانه‌اي تخليه و به موجر تسليم نمايد و چنانچه مورد اجاره را در رأس تاريخ انقضاء تخليه كامل ننمايد يا به هر دليلي از تحويل آن به موجر خودداري نمايد موظّف است اجرت المثل ايام تصرّف بعد از اتمام قرارداد اجاره را به موجر بپردازد.

6. موجر وكيل بلاعزل از ناحيه مستأجر است تا در صورتي كه مستأجر بدهي‌هايي را كه شرعاً مطابق قرارداد برعهده مستأجر است نپردازد ، آن را از مبلغ قرض الحسنه كسر نموده و ذمّه خويش را نسبت به همان مبلغ بري نمايد و باقيمانده مبلغ قرض الحسنه را به مستأجردر موعد مقرّر پس دهد. اين وكالت بلاعزل از ناحيه مستأجر به موجر محترم در ضمن عقد اجاره داده شد.

7. مستأجر وكيل بلاعزل از ناحيه موجر است در صورتي كه موجر نسبت به پرداخت تعميرات و هزينه هايي كه موجب انتفاع مستأجر از ملك مي‌باشد اقدام نكند و به مستأجر نيز اجازه انجام تعميرات را ندهد ، مستأجر مي‌تواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه به وكالت اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را با موجر محاسبه نمايد. اين وكالت بلاعزل از ناحيه موجر به مستأجر محترم در ضمن عقد اجاره داده شد.

8. در صورتي كه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از ............... ماه تأخير نمايد موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را درخواست نمايد.

9. در صورت تخلّف موجر يا مستأجر از شرطهاي ياد شده ، براي طرف مقابل حق فسخ ثابت است.

ماده هفتم : مسأله شرعي :

شايان ذكر است:

الف.اگر اجاره درضمن قرض شرط شود به اين صورت كه مثلاً : مستأجر به موجر ( صاحب خانه ) مي‌گويد : دو ميليون تومان به شما قرض

مي‌دهم  به شرط اينكه خانه‌ات را به كمتر اجاره دهي و موجر در جواب مي‌گويد : اين قرض را با شرط اجاره ضمنش قبول‌كردم ، اين حالت به

نظر تمام مراجع معظم تقليد ربا و حرام است.

ب. همچنين اگر قرض و اجاره دركنار و عرض‌هم‌ ذكرشود و به هم مرتبط باشند يعني قرض دادن معلّق و مبنيّ بر اجاره دادن منزل باشد ( هر

چند به نحو شرط‌ضمني و پنهان ) و قرض گيرنده الزاماً بايد خانه‌اش را به بهاي كمتر اجاره دهد. مثلاً : منزلي به اين شكل رهن و اجاره داده

شود : دو ميليون تومان قرض الحسنه و اجاره ماهيانه پنجاه هزار تومان يا برعكس اجاره ماهيانه پنجاه هزار تومان و دو ميليون تومان قرض ، اين 

حالت نيز به نظر همه مراجع عظام شبهه ربا دارد و جايز نيست ، زيرا از مصاديق قرض مشروط به زياده است.

ج. صورتي كه به نظر اكثر مراجع حلال است آن است كه قرض درضمن قرارداد اجاره شرط شود به اين صورت كه اجاره « اصل و سر فصل

قرارداد » و قرض « فرع و شرط ضمن آن » باشد مثلاً : موجر (صاحب منزل) به مستأجر مي‌گويد: خانه‌ام را به مبلغ و مدّت معيّن اجاره مي‌دهم 

به شرط اينكه دو ميليون تومان قرض‌الحسنه تا پايان مدت اجاره به من بدهي و مستأجر هم در جواب مي‌گويد : اين اجاره را با شرط قرض

ضمنش قبول كردم.

لذا براي پرهيز جدّي از ربا صيغه شرعي قرارداد اجاره به شرط قرض توسّط موجر و مستأجر يا وكيل آنها خوانده مي‌شود.

ماده هشتم : مندرجات اين قرارداد به مسؤوليت دفتر مشاور املاك ....................................... به شماره ثبت ...................................... به نشاني .........................................................................................................................

براي طرفين قرائت و تفهيم گرديد.

ماده نهم : اين قرارداد در تاريخ ...../ ...../    13 در .................. نسخه و نه ماده بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد و هر

........................................................... نسخه شرعاً و قانوناً داراي اعتبار و حكم واحد است.

صیغه شرعی اجاره نامه

به شرط قرض

موجر : اينجانب ............................................... منزلم را با مشخّصاتي كه در بالا ذكر گرديد به مستأجر محترم .................................. به مدّت ...................... از تاريخ ...../ ...../    13 تا تاريخ ...../ ...../    13 به مبلغ جمعاً............................................ ريال از قرار هر ماه مبلغ ..............................ريال اجاره مي‌دهم به شرط آنكه :

الف . مستأجر محترم مبلغ ...................................................... ريال به عنوان قرض الحسنه به اينجانب پرداخت نمايد

ب. هر دو نفر به كلّيه شروط و مفادي كه در اين قرارداد مذكور شد متعهّد و پايبند باشند

مستأجر: اينجانب .............................................. اين قرارداد اجاره را با تمامي شرايط مذكور در ضمن آن قبول مي كنم و مي‌پذيرم.

محل امضاء موجر :                                                                                     محل امضاء مستأجر :

شاهد اول : ........................................ فرزند .................................. به شماره شناسنامه ......................................

صادره از ....................... كد ملّي ...................................................... متولّد .........................   شغل .........................

ساكن ................................................................................................ تلفن ............................ همراه ........................

شاهد دوم : ........................................ فرزند .................................. به شماره شناسنامه ......................................

صادره از ....................... كد ملّي ...................................................... متولّد ..........................  شغل .........................

ساكن ................................................................................................ تلفن .............................  همراه ........................

محل امضاء شاهد اول :                                                                                                     محل امضاء شاهد دوم :


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید