منو

یکشنبه, 02 ارديبهشت 1403 - Sun 04 21 2024

A+ A A-

احکام شیر دادن، مطابق با فتاوای مراجع تقلید [رضاع و شیردادن]

 

"احکام شیر دادن"

مطابق با فتاوای 13 نفر از مراجع معظم تقلید شیعه

نکته:

متن مسائل فتوای امام راحل میباشد و هرکجای آن که اختلاف نظر وجود داشته باشد، مراجع تعلیقه زده اند و هر کجا هم نظر با امام راحل باشند، تعلیقه ای ندارند.

 

مسأله 2464:

اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله 2474 گفته خواهد شد، شیر دهد، آن بچه به این عدّه محرم می شود (1):

اوّل : خود زن و آن را مادر رضاعی می گویند.

دوم : شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می گویند.

سوم : پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعی او باشند.

چهارم : بچه هایی که از آن زن به دنیا آمده اند، یا به دنیا می آیند (2).

پنجم : بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند، چه از اولاد او به دنیا آمده ، یا اولاد او آن بچه ها را شیر داده باشند (3).

ششم : خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند (4)، یعنی بواسطه شیر خوردن ، با آن زن خواهر و برادر شده باشند.

هفتم : عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعی باشند.

هشتم : دایی و خاله آن زن اگر چه رضاعی باشند.

نهم : اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است ، هر چه پایین روند (5) اگر چه اولاد رضاعی او باشند (6).

دهم : پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است ، هر چه بالا روند (7).

یازدهم : خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند (8).

دوازدهم : عمو و عمه و دایی و خاله شوهری که شیر مال اوست (9) هر چه بالا روند، اگر چه رضاعی باشند. و نیز عدّه دیگری هم که در مسائل بعد گفته می شود، بواسطه شیر دادن محرم می شوند.

(1) (اراکی ): آن بچه و فرزندها و نوه های او، حتّی اگر رضاعی باشند به این عدّه محرم می شوند ..

(سیستانی ): آن بچه اگر پسر باشد به این عده از زنها و اگر دختر باشد به این عده از مردها محرم می شود ..

(بهجت ): آن بچه بواسطه شیر خوردن به افراد ذیل محرم می شود ..

(مکارم ): هرگاه زنی کودکی را با شرایطی که در مسائل آینده گفته می شود شیر دهد، آن زن به حکم مادر او است و آن مرد که شیر مربوط به اوست ، به حکم پدر او، پدر آن مرد به حکم جدّ و مادرش به حکم جدّه و برادرش عمو و خواهرش عمه و فرزندانش برادر و خواهر او محسوب می شوند، همچنین پدر آن زن به حکم جدّ مادری و مادرش جدّه مادری و برادرش دایی و خواهرش خاله ، همچنین دختری را که زن شیر داده بر شوهر او حرام است ( به شرط این که با آن زن نزدیکی کرده باشد) و نیز انسان نمی تواند با مادر رضاعی زن خود ازدواج کند زیرا به حکم مادر زن او است . و به عبارت دیگر هنگامی که بچه ای را با شرایطی که می آید شیر دهد آن بچه به این عده محرم می شود ..

(2) (اراکی ): و همچنین فرزندان رضاعی او در صورتی که از همین شوهر به آنها شیر داده باشد ..

(3) (سیستانی ): پنجم : بچه های اولاد نسبی آن زن هر چه پائین روند، چه بچه های نسبی آنها باشند و چه بچه های رضاعی ..

(4) (گلپایگانی )، (صافی )، (مکارم ): [پایان شرط ششم ]

(5) (بهجت ): [پایان شرط نهم ] (6) (اراکی ): و مادر رضاعی آنها یکی نباشد ..

 

مسأله 2465:

اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله 2474 گفته می شود شیر دهد (1) پدر آن بچه نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند (2) و نیز نمی تواند (3) دخترهای شوهری را که شیر مال اوست (4) برای خود عقد نماید (5) (بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی او را هم برای خود عقد ننماید (6) ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند (7) اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند (8) و نگاه محرمانه ، یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرم های خود کند به آنان ننماید.

(1) (فاضل ): بچه های زنی که بچه ای را با شرایطی که در مسأله [2474] گفته می شود شیر دهد، فرزندان پدر بچه شیرخوار محسوب می شوند، بنا بر این ..

(2) (اراکی ): پدر آن بچه نمی تواند با دخترها و نوه هایی که از آن به دنیا آمده اند ازدواج کند، بلکه احتیاط واجب آن است که دخترهای رضاعی آن زن و شوهر را هم برای خود عقد ننماید و نگاه محرمانه ، یعنی نگاهی که انسان می تواند به محرمهای خود کند به آنان ننماید.

(خوئی )، (سیستانی ): ( (سیستانی ): و چنانچه یکی از آنها فعلًا زن او باشد، عقد او باطل می شود) ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگر چه احتیاط مستحب ّ آن است که با آنان ازدواج نکند ..

(3) (مکارم )، (سیستانی ): بنا بر احتیاط واجب ..

(4) (خوئی )، (گلپایگانی )، (صافی )، (تبریزی )، (سیستانی ): اگر چه دخترهای رضاعی او باشند ..

(5) (خوئی ): و در هر دو صورت چنانچه یکی از آنها فعلًا زن او باشد عقد او باطل می شود. [پایان مسأله ] (سیستانی ): و چنانچه یکی از آنها فعلًا زن او باشند عقد او بنا بر احتیاط واجب باطل می شود. [پایان مسأله ] (بهجت ): پدر آن بچه بنا بر أظهر و أحوط نمی تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده اند ازدواج کند. همچنین نمی تواند با دخترهای شوهر که شیر مال اوست ازدواج نماید ..

(6) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (گلپایگانی )، (صافی ) و (تبریزی ) نیست ] (7) (مکارم ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(8) (صافی )، (بهجت )، (تبریزی ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(گلپایگانی ): و نگاه محرمانه هم به آنان ننماید.

مسأله 2466:

 اگر زنی بچه ای را با شرایطی که در مسأله 2474 گفته می شود شیر دهد، شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی شود (1) (ولی احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید (2) و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی شوند.

(1) (بهجت ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیت اللّه (سیستانی ) نیست ]

 

مسأله 2467:

اگر زنی بچه ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی شود. و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه ای که شیر خورده محرم نمی شوند.

 

مسأله 2468:

اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن زن نزدیکی نماید، دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند. این مسأله در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست

 

مسأله 2469:

اگر انسان با دختری ازدواج کند، دیگر نمی تواند (1) با زنی که آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید.

این مسأله ، در رساله آیت اللّه (مکارم ) نیست

(1) (بهجت ): بنا بر احتیاط واجب ..

 

مسأله 2470:

انسان نمی تواند با دختری که مادر ما مادر بزرگ انسان او را شیر کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد، انسان نمی تواند با آن دختر ازدواج نماید (1) و چنانچه دختر شیرخواری را برای خود عقد کند بعد مادر یا مادر بزرگ یا زن پدر او ( از شیر همان پدر (2)، آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می شود.

(1) (مکارم ): بقیّه مسأله ذکر نشده .

(2) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (خوئی )، (گلپایگانی )، (تبریزی )، (سیستانی ) و (صافی ) نیست ]

 

مسأله 2471:

با دختری که خواهر، یا زن برادر انسان ( از شیر برادرش (1) او را شیر کامل داده نمی شود ازدواج کرد و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده ، یا نوه خواهر یا نوه برادر انسان آن دختر را شیر داده باشد.

(1) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام : (خوئی ) و (تبریزی ) نیست ]

 

مسأله 2472:

 اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود. و همچنین است اگر بچه ای را که شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد. ولی اگر بچه پسر خود را شیر دهد، زن ِ پسرش که مادر آن طفل شیرخوار است بر شوهر خود حرام نمی شود.

 

مسأله 2473:

اگر زن پدرِ دختری ، بچه شوهر آن دختر را (1) از شیر آن پدرشیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود (2) چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

(1) (اراکی ): بچه آن دختر را ..

(2) (سیستانی ): بنا بر احتیاط [مذکور] در مسأله [2465] آن دختر به شوهر خود حرام می شود؛ چه بچه از همان دختر، چه از زن دیگر باشد. [1]

برای اطلاع از "شرایط شیر دادنی که علّت محرم شدن است"  اینجا را کلیک نمایید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل فارسی، ج2، از ص  503 تا 505، از م 2464 تا م 2473

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید