منو

چهارشنبه, 28 آذر 1397 - Wed 12 19 2018

A+ A A-

امامت فردی که وظیفه جمع ارشاد مامومین - در نماز دارد - اقتدا به چنین فردی [جماعت و اقتداء]

سؤال:

 سلام

1. کسیکه نمازش را جمع باید بخواند (شکسته و تمام ) آیا میتواند امام ماموم نماز تمام قرار گیرد ؟

2.اگر پاسخ منفی ست اگر ماموم اقتدا کند او باید نهی کند که به من اقتدا نکن ؟

3.جایی که نمیدانیم نماز شکسته ست یا تمام به جهت شک در حصول کثرت السفر حکم چیست ؟ در اینصورت آیا امامت نماز را به عهده گرفتن چه حکمی دارد؟

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

ج 1) در جایی که مرجع مأموم نماز فوق الذکر را کافی میداند (همین نماز را وظیفه واقعیه میداند) این فرد میتواند خود را در معرضیت امامت قرار دهد. اما اگر مرجع ماموم نماز را صحیح نداند، ایشان نباید خود را در معرض امامت جماعت قرار دهد.

ج 2) درصورتی که جهل به حکم است و شرایط چهارگانه ارشاد هم وجود دارد، باید بگوید. و امّا درصورتی که جهل به موضوع است و وی او را اغراق به جهل نکرده است، ارشاد و اعلام لازم نیست.

ج 3) در مفروض سوال نباید خود را در معرض امام جماعت قرار دهد.(مگر استثنایی که در جواب اول گذشت) و اقتــدا بــه او هم بنــا بــر احتیــاط واجــب جایــز نیســت؛ مگــر اینکــه نمــاز مأمــوم هــم احتیاطــی باشــد و ســببِ احتیــاط امــام ســببِ احتیــاط مأمــوم نیــز بــوده باشـد؛ ولـی لازم نیسـت بـرای احتیـاط مأمـوم سـبب دیگری نباشد.  [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العروة الوثقی، ج2، کتاب الصلاة، فصل فی الجماعة، ص 339 ، م3   اقتباس از توضیح المسائل جامع، ج ،1م1935 –  استفتاء خصوصى از معظم له