Logo

روزه عرفه / کراهت روزه در روز جمعه، و حرمت در شنبه به فتوای کثیری از مراجع

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است