Logo

نقشه استهلال و وضعیت هلال در شنبه شب 96/3/3 طبق مبنای پرفسور یالوپ و مهندس محمد عوده

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است