Logo

تحقیق یا عدم تحقیق برای مأمومینی که نمیدانند نماز امام جماعت یقینی است یا احتیاطی (قسمت 3)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است