Logo

اقتدا به امام جماعتی که نماز قضای احتیاطی میخواند (قسمت 2)

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است