منو

جمعه, 09 اسفند 1398 - Fri 02 28 2020

A+ A A-

قرارداد تسهيلات قرض الحسنه

 «بسمه تعالي»

    تاریخ  ............................

   شماره ...........................

 

قرارداد تسهيلات قرض الحسنه

 

 مشخصات متقاضي تسهيلات قرض الحسنه

 

نام: ................................. نام خانوادگي: .......................... نام پدر: ........................ ش‌.‌ش:................ صادره:......................

متولد:..................................  محل سكونت:.........................................................................................................................

تلفن منزل:.................................   همراه :................................................  شغل:  ...................................................

محل كار:............................................................................................... تلفن محل كار:...........................................

 

مشخصات ضامن:

نام: ................................. نام خانوادگي: .......................... نام پدر: ........................ ش‌.‌ش:.......................... صادره:....................

متولد: ............................... محل سكونت:.................................................................................................................................

تلفن منزل:...........................................   همراه:.................................................. شغل:........................................................

محل كار:......................................................................................................تلفن محل كار:...............................................

 اينجانب باز پرداخت كلّ مبلغ تسهيلات قرض الحسنه اعطايي به آقاي / خانم ................................... را ضمانت و تعهّد مي‌نمايم.

 

مبلغ تسهيلات قرض الحسنه

1- به موجب اين قرارداد اعضاء صندوق قرض الحسنه مبلغ ................................................................... را در تاريخ ..........................

به عنوان قرض الحسنه به آقا / خانم ................................................ پرداخت نمودند.

 

مدّت تسهيلات قرض الحسنه

2- مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه .................................................. به صورت اقساط ........................................... مي‌باشد.

مبلغ اقساط ............................  تعداد آنها ............................... قسط و سررسيد اولين قسط آن در تاريخ ................................. است.

 

سند لازم براي اعطاي تسهيلات قرض الحسنه

3- اينجانب .......................................... متقاضي وام يا ضامن سند ذيل را به عنوان پشتوانه در اختيار مسئول صندوق قرار مي‌دهم:

* چك به شماره ............................... بانك ................................. شعبه .................................. جاري........................................

به مبلغ .................................................................................................................................... بابت پشتوانه و ضمانت قرض،

سفته به شماره خزانه داري كل ............................................ به مبلغ ................................................ بابت پشتوانه و ضمانت قرض.

اينجانب متقاضي وام صحت مندرجات فوق را تأييد مي‌كنم و متعهد به انجام آن مي‌باشم.محل امضاء متقاضي وام ..................................

اينجانب ضامن صحت مندرجات فوق را تأييد مي‌كنم و متعهد به ضمانت خويش مي‌باشم.

 

محل امضـــاء ضـامن .........................................

 

 

محل امضاء شهود ........................................                                  محل امضاء شهود 2 ........................................    

 

 

محل امضاء مسئول صندوق .............................