منو

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

A+ A A-

متن وصیت نامه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ المَوتِ

==== وصیت نامه ====

پس ازاقراربه توحید خداوند متعال و نبوّت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اعتقاد به امامت و ولایت امیرالمؤمنین ‌علی بن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزندگرامی اشان  علیهم السلام حسن بن علي المجتبي ، حسين بن علي الشهيد ، علي بن الحسين زين العابدين ، محمد بن علي الباقر ، جعفربن محمد الصادق ، موسي بن جعفر الكاظم ، علي بن موسي الرضا ، محمد بن علي الجواد ، علي بن محمد الهادي ، حسن بن علي العسكري و امام عصر حضرت مهدی عجّل الله تعالي فرجه الشريف و اعتراف به عدل خداوند متعال و معاد جسماني و رستاخيز و اقرار به حقانيت آخرين كتاب آسماني قرآن كريم و هرآنچه از ناحيه خداوند متعال و رسول اكرم صلی الله علیه وآله رسیده است ،

اینجانب ............................................. فرزند ................................................ دارنده شناسنامه به شماره .............. صادره از...........................................

 متولد سال ..../...../ ............. كارت ملي به شماره ...................................... ساكن ........................................................................................................

 نظر به مفاد آیه شریفه سوره نساء اینماتکونوایدرککم الموت و به ملاحظه سفارش فراوان به وصیت درآيين اسلام  از جمله سفارش نبوي قال رسول الله صلی الله علیه و آله : ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه بر هيچ مسلماني سزاوار نيست كه شبي را سپري كند مگر اين كه وصيتش زير سرش باشد ، لذا درکمال صحّت عقل ، شعور نفس ، سلامتي جسم و با اختیار و بدون هیچ اکراه و اجباری وصیت مي نمايم :

تعيين وصي

 وصیّ اول خودم قرار می دهم جناب ................................... فرزند .................................... ش.ش ........................  متولد سال ...../../.......

كارت ملي به شماره ..................................... ساکن ......................................................................................................................................................

وصی دوم خودم قرار مي دهم جناب .................................... فرزند ....................................  ش.ش ....................... متولد سال ...... /..../.......

كارت ملي به شماره ..................................... ساکن........................................................................................................................................................

 شايان ذكر است وصی اول مسؤول مستقل در اجراي وصیت نامه می باشد و احتیاج به اذن از وصی دوم ندارد و در صورت عذر وصی اول مانند غیاب ، عدم تمایل ، جنون ، فوت و ... وصی دوم متکفّل اجراء وصیت می باشد همچنين وصی اينجانب مستقل درعمل به وصیت است و احتیاج به اذن مورد به مورد از ناظر هم ندارد.          

 

تعيين قيّم و سرپرست

 ازآنجاکه فرزندم ........................................... صغیرمی باشد و پدر بزرگ پدری هم ندارد لذا جناب ............................... فرزند ................................ ش.ش ............... ساکن ....................................................................................................................... قیّم فرزندان صغیرم تا سن بلوغ و رسيدن به رشد کامل عقلانی قرار می‌دهم که درکلّیه امور ازجمله امورمالی ، اقتصادی ، ازدواج و معیشتی و ... متکفّل اولادم باشد و پس از سن رشد و بلوغ اختیارتمام امور با خود اولادم می باشد ، تصرّفات قيّم بايد بر اساس مصلحت و غبطه اولاد صغيرم باشد و قيّم منصوب از ناحيه اينجانب مستقل درعمل است و احتیاج به اذن مورد به مورد از ناظر ندارد.

 

 

تعيين ناظر

ناظر اول بر وصيت جناب ............................................. فرزند .......................................... ش.ش ................  متولد ....../ ...../ ........

صادره از.............................. ساکن ................................................................................................................................................................................

ناظر دوم بر وصيت جناب ............................................. فرزند .......................................... ش.ش ................. متولد ....../ ...../ ........

صادره از.............................. ساکن .................................................................................................................................................................................

که برحسن اجراء وصیت نامه نظارت نمایند و درصورت هر گونه تخلّف ازمتن وصیت نامه تذکّرات و اقدامات لازمه را به صلاحديد خويش در عمل به وصیت نامه مبذول نمایند همچنين ايشان ناظر‌ بر قيّم و سرپرست اولاد صغيرم مي باشد تا بر حسن كفالت اولاد صغيرم نظارت نمايند

شايان ذكر است ناظر اول مسؤول مستقل در نظارت بر اجراي وصیت نامه و نظارت بر قيّم اولاد صغيرم می باشد و احتیاج به اذن از ناظر دوم ندارد و در صورت عذر ناظر اول مانند غیاب ، عدم تمایل ، جنون ، فوت و ... ناظر دوم متکفّل امر نظارت می باشد.

 

متن وصيت نامه

هرگاه اینجانب داعی حق را لبّیک گفته و دار فانی را وداع نموده و به سوی سرای باقی ارتحال نمودم بروصی اينجانب لازم است که حسب دستورالعمل تکلیفات ذیل را اجراء نمايد :

1. حتی المقدور محل غسل من در........................................................................................... و محل دفنم ..................................................................

و نماز میتم را جناب مستطاب .................................................... که به سمع ایشان رسانده‌ام بجا آورند وکفن همان کفنی که خودم بریده ام و از مال حلال تهيه نموده ام و خمسش را نيز پرداخت نموده ام باشد و همان بر بدنم پیچیده شود و ازکفنهای ناقص يا نازك يا شبهه ناک پرهیز شود ، شايان ذكر است هزينه تجهيزم از ............................. مالم به صلاحديد وصي پرداخت گردد و مبلغي هم به امام جماعت محترم كه بر بدنم نماز خواندند به صلاحديد وصي اهداء گردد.

 

2. فهرست دارايیهای من به شرح ذیل می باشد.

* منزل / آپارتمان ..................... واقع درخیابان ....................................................... با شماره سند ........................................ که خمس .......................

* زمین ........................... واقع درخیابان .................................................................. با شماره سند ........................................ که خمس .......................

 * مغازه............................ واقع درخیابان ..................................................................با شماره سند ........................................ که خمس ........................

* سرمایه کسب و ابزار كارم ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ که خمس آنرا ................................................................................

* پول در بانک / مؤسسه مالي اعتباري ............................ به شماره حساب ....................... به مبلغ .................................. که خمس آنرا .................

* و سایرداريیهای منقول و غیرمنقول ازقبیل ...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................... مي باشدکه خمس آنرا ..................................................................

                                                                                                                   

3 . مطالباتی که ازمردم دارم با سند در دفتر...................................................................................... نوشته ام که درهمانجا تشریح شده است.

 

4. اماناتی‌که ازمردم در دست من می‌باشد در......................................................................................................... گذاشته‌ام که مشخصات هرکدام را در ورقی نوشته ام وروی هرکدام الصاق شده است و آنهایی که در آنجا نمی باشد به صورت نوشتار دردفتر ياد داشتم مشخصاتش نوشته شده است.

 

5.کلّیه بدهكاری ها و ديونم به مردم در دفتر................................................................. نوشته ام که مشخصات کامل و آدرس ایشان را ذکر نموده ام.

 

6 . دفترچه خمسی بنده با شرح و توضیحاتش در................................................................ موجود می باشد ، شايان ذكر است مرجع تقليد اينجانب حضرت آيت الله ........................................................... مي باشد.

 

7. مقدار................................................ ريال خمس بدهکارم و .................................................................................................... خمسش را نداده ام که باید داده شود و مقدار ............................................. زکات فطریه و مقدار ................................................... زکات مال و مقدار............................................ ردّ مظالم واجبه بر ذمّه اینجانب می باشدکه به دفتر مرجع تقلیدم پرداخت شود یا با اذن نماینده ایشان درمسیر شرعیش مصرف شود و مقدار ..................................................................... دیه به علّت ضرب يا جراحت يا ... بدهكارم ، ضمن حلالیت طلبیدن به جناب................................................................................ يا در صورت فوت به ورثه ايشان تقدیم نمایید و در صورت غير ممكن بودن دسترسي به آنان به عنوان ردّ مظالم پرداخت گردد.

 

8 . از آنجا كه با مرگ هر‌كسي سال خمسي او فرا مي رسد خمس درآمد سال آخر عمرم و آنجه با آن درآمد تهيه نموده ام و مؤونه نشده است را پرداخت نماييد و در صورت نياز مبرم با اذن از مرجع تقليد براي تأخير در پرداخت خمس در آن تصرّف نمايند.

 

9. حقیر نسبت به حجّ تمتع واجب خانه خدا استطاعت ........................

و در فرض استطاعت درصورتی‌که توفیق انجام آن را نداشتم آن را از ....................................................................................................... اداء نمايید.

 

10. مهریه و صداق همسر دلسوزم که با زحمات بسیار عهده دار تربیت فرزندانم بوده مبلغ ...................................................................................... مي باشد كه آن را پرداخت ............................................ و در فرض عدم پرداخت با رعایت موازين شرعي باید به تمام وکمال پرداخت شود.

 

11. لطفاً حتی المقدور با جدّیت تمام از مؤمنین ومؤمنات ، آشنایان، دوستان و .... حلیت و رضایت طلب‌کنید. جهت اطلاع بعضی مکانها واشخاص را نام می‌برم : کلّیه اقوام وخویشان از رحم و غیر‌رحم علی‌الخصوص ............................... و دوستان علی‌الخصوص.................................................... و اهل مسجد ................................... و همكاران محل کارم ........................................... و............................................................................................

 

12. در صورتي كه وصي بخواهد ثلث مالم و مقادیری که جهت اجراء وصیت است در اموال معيّن و قسمت خاصّي از ترکه‌ام قرار دهد تا تصرّف در مابقی اموال ، مجاز و بلامانع باشد ، اين  تعیین و افراز با توافق و رضايت ورثه يا قائم مقام شرعي آنان صورت گيرد.

 

13. به مدّت ................. نماز فريضه یقینی قضا و ........................... وعده نماز آیات يقيني و ........................ روزه یقینی قضا از ثلث مالم انجام شود.

به مدّت ......................... نماز فريضه احتياطي و .............................. نمازآیات احتياطي و ............................... روزه قضاء احتیاطی خوانده شود و ........................................ دور ختم قرآن از ثلث مالم خوانده شود.

 

14. مقدار ...................................کفاره عمد روزه ماه مبارك رمضان و مقدار ............................. کفاره غيرعمد روزه ماه مبارك رمضان و مقدار.............................................کفاره شکستن عهد / نذر/ قسم / محرّمات احرام حجّ دارم که از ثلث مالم پرداخت شود.

 

15. مبلغ.............................. به .................................................................. داده شود و مبلغ............................ به ......................................................... از ثلث مالم داده شود زیرا مستحب است به کسانی از نزديكان كه ارث نمي برند چیزی اهداء نماييم.

 

16 . مبلغ ............................................ جهت ردمظالم استحبابی واحتیاطی از ثلث مالم داده شود.

 

17 . .............. فقره جهیزیه برای دخترو پسرنیازمند هرکدام به مبلغ .............................................................. ريال از ثلث مالم خریداری و اهداء شود.

 

18. مبلغ ........................................... ريال از ثلث مالم صدقه داده شود.

 

19 . مبلغ..................................................... ريال وام قرض‌الحسنه بدون حتی ريالی بهره وکارمزد از ثلث مالم به اقوام و کسانی‌که نیاز به وام دارند به صورت چرخشی داده شود و از دادن اين مال به صندوق هايي كه رباي عيني يا حكمي دارند پرهيز گردد.

 

20. شايان ذكر است بابت حق الزحمه وصي مبلغ ................................................................ و بابت حق الزحمه قيّم مبلغ ........................................... و بابت حق الزحمه ناظر مبلغ ...................................................... از ثلث مالم پرداخت گردد.

   

21. مبلغ ............................................................. را وصي محترم از ثلث مالم بدهند تا40 نفر شب اول قبر برایم نماز وحشت بخوانند.

 

22. مبلغ ............................................................... برای احیای امربه معروف و نهی ازمنکر وکارهای فرهنگی مذهبی از ثلث مالم داده شود.

 

23. مبلغ..................................... برای حوزه علمیه به مدرسه ....................................................... و........................................... از ثلث مالم داده شود تا درراستای اهداف الهی مصرف شود.

 

24. مبلغ.............................. برای امورعام المنفعه از قبیل کمک به مجالس عزاداری و هیئات و بیمارستانها و مساجد و حسينيه ها و مدرارس و کتابخانه ها و نصب آب سرد‌کن و کمک به زندانیان و ..... از ثلث مالم پرداخت گردد.

 

25. از اسراف و تبذیر درکلّیه مراسم و برنامه ها از قبیل مجالس تدفین و مجلس ترحیم و غذاهای‌گوناگون و رنگارنگ و اعلامیه و پرده ها و تاج گلها و … به شدّت پرهیز شود و اعلام شود درصورت تمایل اهداءکنندگان جهت همدردی خیرات و مبرّات بدهندکه هم برای ایشان و هم برای میت بهتر است.

 

26. درمراسم تدفین و ترحیم از معاصی رایج مانند کفریات ، بدحجا بی ها و اختلاط زن و مرد و .... جدّاً و اکیداً حذر شود و از تعریف و تمجیدات نابجای مادحین و قاریان که شناختی هم به بنده نداشته‌اند حذر شود و بجای اینها قرآن و ذکر فضائل يا مصائب اهل بیت عليهم السلام وحتی المقدور درهمه مراسمات و ایّام از بیانات روحانیون و منبری های محترم استفاده شود و هزينه اين مراسم ها از ثلث مالم منظور گردد.

 

 

تذکّرات

1. در فرض داشتن بچه صغير آنچه تصرّفات ورثه ، فامیل و ديگران در منزل و اموالم تا زمان اتمام مراسمات از قبیل تجهیز وکفن و دفن وغیره به مدت ......................................... انجام می‌دهند همه ازثلث اموالم می باشد لذا رفت و آمد افراد به منزل اينجانب شبهه تصرّف در مال صغير را ندارد.

 

2. جهت سهولت درامر اجراء وصيت ، مقادیرفوق الذکر از ثلث مالم اگر مختصری کم یا زیاد شد مانعی ندارد و مورد رضایت بنده است

 

3. وصاياي مربوط به امور واجب بر عهده من بايد هرچه سریعتر و بدون سهل انگاری انجام شود و اما عمل به وصاياي مربوط به امور مستحبي و غير واجب بر عهده من ، فوری نمی‌باشد ضمن اینکه درصورت عدم مانع هرچه سریعتر اقدام شود بهتر است و تا ........................ سال فرصت دارید به وصاياي مربوط به امور مستحبي عمل نماييد.

 

  1. اگر موصي مي خواهد منزل مسكوني اش همچنين کلّیه اثاث البیت موجود درمنزلش بعد از فوت مربوط به همسرش باشد و جزء ميراث نباشد هر چند بيشتر از ثلث باشد مي تواند از عقد مصالحه استفاده نمايد

 

صلح نامه

  * اينجانب ................................................. خانه مسكوني واقع در ................................... وکلّیه اثاث البیت موجود درمنزلم .......................................... را با همسرم خانم .......................... فرزند ................................. هم اكنون مجاناً مصالحه و سازش و تمليك مي‌كنم  به شرط آن كه تا زنده ام

   الف . حق فسخ اين صلح را دارا باشم ب . منافع و انتفاعات مسكن از اين مصالحه استثناء مي‌شود‌ و حق اسكان و استیفاء منافع منزل و كليه اثاث البيت به هر نحوي كه صلاح دانستم  تا وقتي زنده ام باخودم باشد و این حق فسخ برای فرزندان همین همسرم بعد از فوت هم ثابت است به شرط آنکه همسرم ازدواج دائم نموده باشد و سرپناهی ثابت داشته باشد.

  * اينجانب خانم  ............................................................................ اين صلح و سازش را با شرايط ضمن آن قبول مي‌كنم.

 

   * اقرار می‌کنم اثاث البیت ............................................................................................................................................... موجود درمنزل مسکونی بنده واقع .......................................... متعلّق به همسرم خانم .................................... فرزند .....................................می باشد وبه بنده مربوط نمی باشد.

 

 

  * شما عزیزانم را به خداوند بزرگ و منّان می سپارم و از شما می خواهم در زندگی خدا و قرآن و معصومین عليهم السلام وفرامین الهی را سرلوحه خود قراردهید و از تفرقه بپرهیزید و بدانید که این راه رفتنی است و فقط او باقی است.

 

   * این وصیت نامه در سه3 نسخه در مورخه .... / ..../..... تهیه شده است که یک نسخه آن در نزد بنده و دو نسخه دیگر یکی نزد جناب .................... ........................... فرزند ............... ونسخه دیگرنزد جناب .................................  فرزند ................ به امانت می باشد و در انتهای هرصفحه اثر انگشت وامضا نموه ام وکلّ متن وصیت نامه را با یک خودکار نوشته ام.

 

   سایرتوضیحات: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

1. شاهداول: ......................... فرزند: ........................... اثرانگشت............... امضاء ...................

 

2. شاهددوم: ........................  فرزند............................. اثرانگشت............... امضاء.....................

.

3.شاهدسوم : ......................  فرزند:............................. اثرانگشت............... امضاء....................

 

4.شاهدچهارم: ....................   فرزند:............................ اثرانگشت............... امضاء....................

 

5.وصیت کننده : .................  اثرانگشت:                 امضاء1:              امضاء2:    

 

 

 

کلامی با وصیت کننده

1- وصیت در اصل مستحب می باشد اما در بعضي از موارد وصيت واجب مي شود مثلاً برای کسی که نشانه مرگ را درخود مي بيند اگر به مردم بدهکار است و سر رسيد بدهی او نرسیده يا امانات مردم در اختيار اوست و ممكن نيست آن را به صاحبانش پس دهد يا نماز و روزه قضاء دارد و توانايي انجام آن را ندارد واجب است وصیت کند و اگر نماز و روزه با پسر بزرگتر می باشد باید به او اطلاع دهد ولي اگر به مردم بدهکار است و سر رسيد بدهی او رسیده و یا خمس وزکات  بدهکار است و توانايي پرداخت آن را دارد باید فوراً بدهی خود را بدهد هر چند نشانه هاي مرگ را در خود نبيند و گاهي وصيت حرام يا باطل مي باشد مثل اينكه به گناه يا انتشار كتب ضاله يا محروم كردن يكي از ورثه از ارث وصيت نمايد.

 

2- وصيت مي تواند الف. شفاهي ب. كتبي و نگارشي ج. اشاره اي مثل كسي كه زبانش بند آمده و توانايي نوشتن ندارد صورت گيرد ولي بهتر است وصيت كتبي باشد.

3- در صورت داشتن بچه صغیر و نداشتن پدر بزرگ پدری اگر حق و مالش از بین می‌رود باید قیّم برایش تعیین کند ، پیشنهاد می شود همسرتان باشد در صورتي كه ثقه و امين است.

4- هر كس حق دارد حد اكثر يك سوم از اموال خود را وصيت كند تا به مصرفي كه تعيين كرده برسانند مثلاً اگر کسی وصیت کند فلان چیز را بعد از مرگم به فلانی بدهید در صورتي كه این وصیت بيشتر از ثلث باشد در مازاد بر ثلث نافذ نیست مگر اين وصيت با اجازه ورثه باشد و در بين آنان صغير يا مجنون يا سفيه نباشد و اين در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود عملى شدن وصيت را اجازه داده‏اند و تنها رضايت قلبي آنان كافى نيست و اگر مدتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است و اگر پيش از مردن او ورثه وصيت بيشتر از ثلث را اجازه بدهند ، بعد از مردن او يا قبل از آن نمى‏توانند از اجازه خود برگردند.

5- اموري كه از اصل مال ميت برداشته مي شود هر چند نسبت به آن وصيت نكرده باشد از اين قرار است :

حجى كه بر ميت واجب است و بدهكاريها و ديون و مهريه زن و ديات و حقوق مالي مثل خمس و زكات و مظالم كه ادا كردن آنها واجب مى‏باشد ، بايد از اصل مال ميت بدهند اگر چه ميت براى آنها وصيت نكرده باشد ، شايان ذكر است درصورت تمکّن مالی و زياد بودن ميزان ثلث فرد مي تواند وصيت كند کلیه موارد مذكور از ثلث مالش پرداخت شود.

6- در اينكه كفارات و نذور از اصل مال برداشته مي شود يا از ثلث اختلاف است :

آيات عظام سيستاني ، خويي ، تبريزي ، وحيد خراساني : مانند نماز و روزه در صورت وصيت از ثلث مال برداشته مي شود

آيات عظام مرحوم امام ، فاضل ، گلپايگاني ، صافي : مانند خمس و زكات است و از اصل مال برداشته مي شود هرچند ميت به آن وصيت نكرده باشد.

7- نماز و روزه واجب بر فرد در صورت وصيت از ثلث مال برداشته مي شود.

8- اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است و ساير مواردي كه از اصل مال متوفّي خارج مي شود زياد بيايد ، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث‏ مقدار باقيمانده يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند ، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد ، آنچه مى‏ماند مال ورثه است.

9- بدهي هاي مدت دار متوفي بعد از مردن او حالّ و نقد مي شود و بايد بدون سهل انگاري به طلبكاران پرداخت گردد ولي طلبكاري هاي مدت دار متوفي حالّ و نقد نمي شود و ورثه بايد تا سررسيد آن صبر نمايند.

10- از فرق گذاشتن بین ورثه جداً خوداری کنیدکه غالباً باعث کدورت می‌گردد و شرع سهم ارث هر کدام از ورثه را معیّن کرده است که به همان عمل شود.

11- وصيت به محروم کردن یکی از ورثه از ارث یا وصيت به اين كه کمتر ازسهم شرعي ارث ببرد شرعی و نافذ نیست وغالباً موجب کدورت واختلاف بسیار می‌گردد ولي مي تواند از ثلث مالش سهمي براي بعض ورثه قرار دهد.

12- به پر کردن این نوشته اکتفا نگردد بلکه بعد از بررسی کامل تمام متن را با خط خود بدون خط خوردگی و بدون جاگذاشتن بین خطوط باز نویسی کنید و در پایان هر صفحه ( نه ورق) خود و شاهد اثرانگشت و امضا کند.

13- مقصود از ثلث مال كه وصيت در آن نافذ است ثلث مال در وقت وفات وصيت كننده است نه در هنگام نوشتن وصيت.

14- موصي مي تواند تا قبل از فوت از وصيت خود برگردد يا آن را تغيير دهد.