منو

یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

A+ A A-

احكام "نگاه كردن" مطابق با فتاوای آیت الله سیستانی

 

 

 

احكام "نگاه كردن"

مطابق با فتاوای حضرت آیت الله سیستانی

مسأله:

نگاه كردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنين نگاه كردن به موی آنان، چه با شهوت باشد چه بدون آن، چه با ترس از وقوع در حرام چه بدون آن، حرام است و نگاه كردن به صورت آنان و دستهايشان تا مچ، اگر با شهوت و التذاذ يا با ترس از و قوع در حرام باشد، حرام است بلكه احتياط مستحب آن است كه مرد بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آنها نگاه نكند.

مسأله:

نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم با شهوت و ترس از وقوع در حرام، حرام می‏باشد، بلكه بنابر احتياط واجب، بدون آن نيز نبايد نگاه كند، مگر به جاهايی از بدن كه معمولاً مردها نمی‏پوشانند، مثل سر و دست ها و قدم پاها كه نگاه كردن زن به اين جاها اگر بدون شهوت و خوف وقوع در حرام باشد، اشكال ندارد.

مسأله:

نگاه كردن به زنان بدحجاب يا بی حجابِ بی باك كه اگر كسی آنها را امر به حجاب نمايد اعتنا نمی‏كنند، اشكال ندارد مشروط به آنكه

الف. بدون التذاذ جنسی و شهوت باشد. ب. ترس وقوع در حرام نداشته باشد و در اين حكم، فرقی ميان زنان كفّار و مسلمانان نيست و همچنين، فرقی نيست ميان مو و دست و صورت و ديگر جاهای بدن كه معمولاً آنها نمی‏پوشانند فرقی نيست.

مسأله:

نگاه كردن به عورت مسلمان بالغ حتی در صورتی كه هم¬جنس باشد حرام است، اگر چه از پشت شيشه يا در آينه، يا آبِ صاف و مانند اينها باشد و همچنين، بنابر احتياط لازم، نگاه كردن به عورت كافر و بچّه نابالغ كه مميّز است و خوب و بد را می‏فهمد حتی در صورتی كه هم جنس باشد حرام است و در اين حكم، فرقی بين محارم و نامحرمان نيست ولی زن و شوهر می‏توانند به تمام بدن يكديگر هر چند با قصد لذّت نگاه كنند و نگاه غير التذاذی به عورت بچّه غير مميّز جايز است.

مسأله:

مرد و زنی كه با يكديگر محرم اند، اگر قصد لذّت نداشته باشند و خوف وقوع در حرام نباشد، می‏توانند غير از عورت به تمام بدن يكديگر نگاه كنند اما نگاه التذاذی به بدن محارم غير از زن و شوهر، حرام است.

مسأله:

مرد نبايد با قصد لذّت به بدن مرد ديگر نگاه كند  و نگاه كردن زن هم به بدن زن ديگر با قصد لذّت حرام است و همچنين است در هر دو مورد اگر خوف وقوع در حرام باشد.

مسأله:

نگاه كردن به مو يا بدن دختر نابالغ مشروط به آنكه بدون التذاذ جنسی و شهوت باشد و ترس وقوع در حرام نداشته باشد، در غير عورتين جايز است هر چند احتياط مستحب است انسان در نگاه اكتفاء به مواضعی نمايد كه دختران نابالغ عادت به پوشش آن ندارند و اعضايی را كه آنان معمولاً می پوشانند نگاه نكند و احتياط مستحب است كه مردان دختران نامحرم را از شش سال قمری به بالا بغل نكنند و روی پای خود نگذارند و آنان را نبوسند.

 

حکم نگاه به عكس و فيلم

مسأله:

مرد می تواند به عكس نامحرمی كه حجاب خود را كاملاً رعايت كرده است نگاه كند مشروط به آنكه همراه با لذّت و ترس به گناه افتادن نباشد، خواه او را بشناسد يا نشناسد.

مسأله:

اگر زن نامحرم در عكس (غير عكس¬های مبتذل و مستهجن) حجاب كامل را رعايت نكرده است:

 1. چنانچه از زن های مبتذله يعنی زنان بد حجاب يا بی¬حجابی كه وقتی آنان را امر به حجاب كنند اعتنا نمی كنند باشد، حكم نگاه به خود آنان را دارد كه در مسایل قبل گذشت.

2. چنانچه از زن های مبتذله نباشد.

الف. در صورتی که مرد او را نمی¬شناسد، در اين صورت، نگاه به عكس او اشكال ندارد مشروط به آنكه نگاه با التذاذ جنسی و شهوت همراه نباشد و فرد ايمن از وقوع در حرام باشد.

ب. چنانچه مرد او را می شناسد، بنابر احتياط واجب، نبايد به عكس او نگاه كند، به جز صورت و دست ها كه نگاه بدون لذّت و خوف وقوع در حرام در صورتی كه دارای آرايش يا زينتی كه پوشش آن واجب است نباشد جايز است.

مسأله:

نگاه به عكس يا فيلم های مستهجن و برهنه با شهوت يا احساس لذّت جنسی يا ترس به گناه افتادن حرام است بلكه بنابر احتياط واجب، در غير موارد ذكر شده  هم نگاه مطلقاً  جايز نيست.

مسأله:

در صورتی كه كسی بترسد با نگاه كردن به عكس شخصی به گناه بيافتد نبايد به آن عكس نگاه كند و جايز نيست انسان عكسی را كه می داند ديدن آن برای ديگری حرام است به او نشان دهد.

مسأله:

نگاه كردن زن به عكس مردانی كه پوشش متعارف دارند اشكال ندارد مشروط به آنكه نگاه با التذاذ جنسی و شهوت همراه نباشد و زن ايمن از وقوع در حرام باشد ولی نگاه كردن بانوان به عكس يا فيلم مردانی كه اعضاء بدنشان در آن بيش از مقدار متعارف برهنه است، بنابر احتياط واجب، جايز نيست مثل عكس بعضی از ورزشكاران يا بعضی از فيلم¬های مسابقات ورزشی مانند شنا، وزنه برداری، كشتی، فوتبال كه پوشش مردان در آن كمتر از مقدار متعارف است.

مسأله:

نگاه كردن به فيلم اعم از پخش مستقيم و غير مستقيم، حكم عكس را دارد.

مسأله:

هرگونه فيلمی كه در ساخت آن ضوابط شرعی اهمال و نادیده گرفته شود يا مفاسدی بر آن مترتّب شود، ساختن و نمايش آن جايز نيست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل جامع، ج 2، فصل احکام نگاه کردن –  الفقه للمغتربین، فصل 8 (احکام جوانان) و فصل 9 (احکام بانوان)