منو

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 - Wed 01 23 2019

A+ A A-

حکم نگاه به زنان مبتذل مسلمان

 سوال:

 آیا حکم نگاه به زنان مبتذل مسلمان یعنی زنان بی‌حجاب یا بدحجابی که اگر آنان را امر به جا نمایند رعایت نمی‌کنند با سایر زنان مسلمان فرق دارد؟

 جواب:

آیات عظام سیستانی، خویی، تبریزی، وحید خراسانی: بله در مورد زنان بی‌حجاب یا بدحجابی که اگر آنان را امر به حجاب نمایند اعتنا نمی‌کنند نگاه به مواضعی که متعارف

 

است آن را نمی پوشانند بدون لذت و ریب جایز است هر چند احتیاط مستحب در ترک آن است.

 

مرحوم امام ،آیات عظام فاضل لنکرانی، گلپایگانی ، صافی گلپایگانی، نوری همدانی: نگاه به زنان بادیه‌نشین یا روستایی که اگر آنان را امر به حجاب نمایند اعتناء نمی کنند

 

محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است .

 

 آیات عظام مکارم شیرازی، بهجت : نگاه به زنان بادیه‌نشین یا روستایی که آنان را امر به حجاب نمایند اعتنا نمی‌کنند بدون لذت و ریبه جایز است هر چند احتیاط مستحب در

ترک آن است.